Haiku 

Nota: Haiku con kireji en el segundo verso.